EISE EISINGA DE VERLICHTING IN NED.

54.GELIJKHEID VAN MENSEN WETENSCHAPPELIJK AANGETOOND

OVERAL SNEUVELEN BEELDEN VAN MANNEN VERANTWOORDELIJK VOOR RASCISME EN SLAVERNIJ.GEEN BEELDEN VOOR MANNEN DIE RASCISME EN SLAVERNIJ MET GEVAAR VOOR EIGEN LEVEN BESTREDEN. Zoals Petrus Camper uit Franeker. Zij zijn helden maar de geschiedenis heeft hun namen uitgewist.

54. GELIJKHEID VAN ALLE MENSEN WETENSCHAPPELIJK  AANGETOOND.

👍Petrus Camper en Linnaeus worden daar genoemd als wetenschappers die een belangrijke invloed hebben uitgeoefend. In het gastenboek kun je na lezing van Eises verhaal nog wel iets toevoegen over de ideeën van Petrus Camper. Wit over Zwart over Wit

Maar nu, ruim twee eeuwen later, is er nog altijd sprake van kwetsende stereotiepen. Drie Amsterdamse jongeren vertellen over hun ervaringen met beeldvorming over zichzelf en anderen. Kun je je herkennen in hun ervaringen?

Zie ook schooltv beeldbank : Slaven op onze plantages - Schooltv Beeldbank en

👍

Lees en kijk ook naar de interaktieve tentoonstelling ‘Nederland en de Transatlantische slavenhandel’ http://slavernij.eloweb.nl/ en  Museumkennis - Slavernij in Suriname

👍AFSCHAFFINGSLAVERNIJ Nationale Herdenking Afschaffing slavernij : 1juli 2013

👍 

ILLUSTRATIES RIJKSSTUDIO VAN RIJKSMUSEUM AMSTERDAM

ANATOMISCHE LES :Meinte Vierstra 2

👍IN WEBQUEST-WEBKWESTIE SLAVERNIJ  http::www.webkwestie.nl:slavernij_02:index.htm

vind je een voorstel voor een project dat je samen kunt uitvoeren met je klas

Bij de binnenkomst van het Anatomisch Theater, voor het bijwonen van de tweede anatomische les, viel het mij op dat de sectietafel met het lijk niet midden in het theater stond en dat  aan de wand een zevental portretten hing: Schilderijen van blanke, bruine en zwarte mensen en van een Indiaan en een Chinees. Onder de  portretten lagen op een tafel zeven schedels, die, zo op het oog, weinig van elkaar verschilden. Boven de zeven portretten hing, eenzaam en alleen, het portret van Hippocrates.

Petrus Camper verontschuldigde zich dat hij in verband met de ontbinding van het lijk zijn les had moeten aanpassen.

Hij startte zijn inleiding met een vraag:

“Weet U uit hoeveel soorten de mensheid bestaat?” Omdat er geen antwoord uit de zaal kwam, gaf hij het zelf: “zeven” en hij wees op de zeven portretten aan de wand. “En wie denkt U dat bovenaan staat? De blanke Europeaan. En onderaan? De zwarte Afrikaan, want Afrikanen zijn een minderwaardige mens soort en Afrika is een achterlijk continent zonder cultuur en zonder geschiedenis. Sporen van cultuur of beschaving die je hier en daar aantreft, zijn te danken aan de invloed van blanken. Afrika is een oercontinent waar mensen leven, zoals ooit onze verre blanke voorouders hebben geleefd.

En wie denkt U dat deze rangorde van soorten heeft opgesteld en waarom?

Blanke Europeanen, die er vanwege de slavenhandel belang bij hebben de inferioriteit van de zwarten wetenschappelijk te onderbouwen.

Ik erger mij verschrikkelijk aan die zogenaamde wetenschappers met  praatjes over zwarte hersenen, zwart zaad en dat zwarte mensen hun 

huidkleur te danken zouden hebben aan ‘een straffe Gods’, of erger nog, dat zij het product zouden zijn van een vermenging van witte mensen en mensapen. Het zijn duivelse fantasieën over een  gewenste werkelijkheid waar slavenhandelaren hun duivelswerk mee rechtvaardigen.

Ieder jaar transporteren Nederlanders zo’n zesduizend mannen, vrouwen en kinderen als vee naar Amerika waar ze als slaven op de plantages moeten werken” en Camper toonde ons een prent, waarop te zien was hoe een slavendrijver een groep zwarte mensen voortdreef. 

“Een mensonterende schande is het”, sprak hij met stemverheffing. 

“Ik heb met mijn onderzoek aangetoond dat zwarte en witte mensen in essentie gelijk zijn: 'Wij zijn witte Moren, of, beter gezegd: wij zijn mensen, in ieder opzicht gelijk aan de zwarten, behalve dat onze middelste huidlaag minder gekleurd is. De variaties tussen de mensentypen ontstaan uit verschillende levensomstandigheden, zoals klimaat, eetgewoonten en dergelijke.

Ik geloof in de eenheid van de mensheid, want wij zijn allen nakomelingen van Adam en Eva, of Adam nu zwart, bruin of wit was.

Maar geloven is voor een wetenschapper niet genoeg. Met alleen mijn geloof in de gelijkheid van alle mensen, ben ik even ongeloofwaardig als die zogenaamde wetenschappers, die met hun verstand allerlei theoretische bespiegelingen voortbrengen die weinig of niets te maken hebben met de werkelijkheid.

Het getuigt van hoogmoed om te menen dat je louter en alleen met je verstand de geheimen van de natuur kunt doorgronden. 

Zo heeft de natuurwetenschap van Descartes, welke een product is van het verstand, ook veel hersenschimmen en gedachtespinsels voortgebracht. 

Een zichzelf respecterend wetenschapper dient zich bescheiden en deemoedig op te stellen tegenover de wonderen van de schepping en

via eigen waarneming, ervaring en experiment de waarheid te ontdekken.

Newton is, wat dat betreft, voor mij een lichtend voorbeeld. Hij gaat uit van ervaringsgegevens en neemt pas iets voor waar aan, als hij via het experiment de juistheid heeft aangetoond.

Dankzij Newton is de wetenschap onttovert en voortgeschreden als nooit tevoren.

Ik zie het als mijn opdracht de duivelse fantasieën waarmee de slavenhandelaren hun onmenselijke praktijken legitimeren te ontmaskeren en de gelijkheid van alle mensen wetenschappelijk aan te tonen.

Daarvoor heb ik een groot aantal lichamen van vreemdelingen ontleed. 

Ik volgde daarbij de vergelijkende methode door mensen op biologische kenmerken met elkaar te vergelijken. Tijdens een groot aantal openbare anatomische lessen heb ik laten zien dat er grote overeenkomsten bestaan in de bouw en dat alle mensensoorten op dezelfde wijze in elkaar zitten. 

Ik heb vooral veel onderzoek gedaan naar de gelaatshoek. Dit is de hoek die je krijgt als je in het zijaanzicht van de schedel, neuswortel en gehoorgang, en de voorste snijtanden in de bovenkaak en het meest vooruitgestoken deel van het voorhoofd door denkbeeldige lijnen met elkaar verbindt”.                                                                                                                 Hij illustreerde zijn betoog met een drietal tekeningen die hij had gemaakt van de gelaatshoek van een neger, een Kalmuk en een Europeaan.                                                   “Je ziet op deze tekeningen duidelijk de verhouding tussen  aangezichts- en hersenschedel. Met dit en ander onderzoek heb ik onomstotelijk aangetoond dat er geen verband bestaat tussen welke gelaatshoek dan ook en een bepaalde vorm van intelligentie, zoals sommige geleerden beweren. De gelaatshoek heeft slechts een uiterlijke betekenis en is hooguit handig bij het maken van tekeningen.

Pseudo wetenschappers met hun duivelse fantasieën en gevaarlijke hersenspinsels kom je altijd en overal tegen. Kortgeleden nog voorspelde iemand die zich, hoe durft hij, ook nog eens verschool achter de schuilnaam ‘liefhebber der waarheid’, de ondergang van de aarde. Duizenden onwetende, goedgelovige mensen bezorgde hij met zijn zijn ‘waarheid’ alleen maar doodsangst”.

Over wat Petrus Camper vervolgens vertelde, doe ik hier met enige aarzeling verslag, omdat hij mij als voorbeeld opvoerde als de man die de ‘liefhebber der waarheid’ had ontmaskerd. 

Volgens Camper had ik door eigen waarneming, ervaring en experiment en duizenden wiskundige berekeningen een waarheidsgetrouw planetarium uitgedacht en vervaardigd. Daarmee was voor eens en altijd aan alle onheilsprofeten het zwijgen opgelegd. Hij noemde mij zelfs een echte Newtoniaan, omdat ik volgens de Newtoniaanse methode de werkelijkheid had bevrijd en onttovert van valse ideeën. Het planetarium noemde hij zelfs

een ‘Monument van de Verlichting’.

                                          EISES DIGITALE SCHATKIST

                               KIJK, DENK , DOE EN ONTDEK

👍Heel veel boeiende informatie over slavernij vind je in 'entoen.nu' de canon van Nederland."https://www.canonvannederland.nl/nl/embed?id=4476" width="100%" height="600"><a href="http://www.canonvannederland.nl">Bezoek Canon van Nederland

👍 In ‘De Gelijkheid van alle mensen wetenschappelijk aangetoond’  vertelt Petrus Camper dat hij zich verschrikkelijk ergert aan zogenaamde wetenschappers met  praatjes over zwarte hersenen, zwart zaad en dat zwarte mensen hun huidskleur te danken zouden hebben aan ‘een straffe Gods’, of erger nog, dat zij het product zouden zijn van een vermenging van witte mensen en mensapen. Zulke stereotypen bestaan nog steeds. Kijk op Wit over Zwart over Wit

Een WebKwestie is een onderzoeksgerichte opdracht waarbij de informatie, in ieder geval voor een flink deel, afkomstig is uit bronnen op internet. Een WebKwestie gaat verder dan het zoeken van een antwoord op een vraag. Leerlingen moeten met een vraagstelling aan de slag die hun denken op een hoger plan brengt. Zij worden gedwongen om de verworven informatie om te zetten in een product. Dit product kan een oplossing voor een probleem zijn, maar ook een hypothese of een ontwerp voor een poster of het maken van een maquette.

Nieuwe directeur Rijksmuseum breekt met verleden en maakt tentoonstelling over slavernij http://s.vk.nl/s-a4460392/

Nieuwe reacties

02.12 | 08:37

Deze korte impressie smaakt naar veel meer!!

27.10 | 21:28

Ik haw krekt yn in lêzing fan Meinte Vierstra heard oer Eise Eisinga dy't...

06.02 | 13:45

Tige interessant Meinte, likas de oare stikjes. De formule is ek goed. Koart mar kreftig

21.12 | 13:01

Zo knap als Eise is om de ruimte in te kijken, zo knap is Meinte om de di...